Select Page

Изм/и/е/нувања / Time-sition/Modification
Самостојна изложба / Solo exhbition

Панче Велков / Pance Velkov
Текст: Небојша Вилиќ / Text: Nebojsha Vilic

Музеј на град Скопје, Отворено графичко студио, Скопје / Museum of the City os Skopje, Open Graphic Studio, Skopje

27.05.2002

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)