Select Page

Изложба на слики на Цане Јанкулов
Осврт (кон изложбата на Александар Јанкуловски – Цане, Работнички дом – Универзитет, Скопје, март 1961)
Автор: Борис Петковски

Објавен во Културен живот (стр.52-53), Скопје
Март 1961

 

Осврт: PDF mk