Select Page

Изложба на млади ликовни творци
Групна изложба и дискусија во рамки на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија

 

 

Дом на младите „25 Мај“, Скопје
24.09. – 09.10.1980

 

Учесници: Бежан Драгољуб, Блажевски Борис, Махмут Емел, Цветковиќ Џорџе, Вељковиќ Мирослав, Петкова Љубинка, Стефанов Глигор, Варошанец Киро, Верговски Драган – Алпи, Коџоман Милош, Јандревска Виша, Јосифовски Киро, Павловиќ Звонко, Вејнерова Даниела, Каридаќиќ Даница, Блажевски Трајче, Темков Владимир, Јовчевски Винко, Димовски Ангел, Јакуп Хајро

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)