Select Page

Изложба на копаници
Групна изложба

Здружение на копаничарите на Македонија
Текст: Ричард Иванишевиќ

 

Уметничка галерија, Битола
11.04.2001

 

Учесници: Аиноски Кочо, Бајлозов Слободан, Блажевски Пере, Батковски Ацо, Боцески Стеван, Гашпарец Мирко, Горгиевски Митко, Дузлевски Атанас, Дузлевски Зоран, Јовановиќ Сотир, Каракамишевски Драги, Кенковски Апостол, Клетнички Бранко, Костовски Мирко, Костовски Раде, Крстески Злате, Крстески Јане, Крстеска Ленче, Крстевски Митко – Гаро, Крстевски Гоце, Лазаровски Душко, Милев Марјан, Милева Мина, Михајловски Никола, Николовски Цветан, Петровски Михаил, Топчиоски Никола, Пејковски Стево, Поповски Веселин, Попев Борис, Прчков Никола, Размовски Тони, Ресул Хусеин, Ставрески Бошко, Ставреска Верица, Чавдаровски Александар, Чакар Лазо, Џамбаз Сашо, Штаковски Круме

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)