Select Page

Изложба „Избивање“ – Кавадарци 2018
ТВ прилог
Автор: не е наведен; изјави: Владимир Јанчевски, Гоце Наневски, Игор Сековски
РТК
28.11.2018