Select Page

Избор 2000 / Selection 2000
Групна изложба, тркалезна маса и публикација

Избор, текстови и концепција на поставката: Небојша Вилиќ
Уметници: Жанета Вангели, Роберт Јанкулоски, Славица Јанешлиева, Оливер Мусовиќ, Весна Дунимаглоска, Христина Иваноска / Artists: Zaneta Vangeli, Robert Jankuloski, Slavica Janeslieva, Oliver Musovik, Vesna Dunimagloska, Hristina Ivanoska

Уметничка галерија Струмица
Ноември 2001

 

Организација на проектот: Уметничка галерија Струмица и Македонска секција на ликовни критичари на AICA
Организација на тркалезната маса: 359 – Мрежа за локални и субалтерни херменевтики, Скопје

Публикација: PDF mk/eng (Од архивата на Нада Пешева)

Прилози (од архивата на Нада Пешева):
Славица Јанешлиева („Писма”, 1998): PDF mk/eng 
Весна Дунимаглоска („Танцувачот”, 1999): PDF mk/eng 
Христина Иваноска („Празна соба”, 1999): PDF mk/eng 

Видео документација (отворање на изложбата, материјал од архивата на Вилиќ Небојша) ☟

Видео документација (тркалезна маса, материјал од архивата на Вилиќ Небојша) ☟