Select Page

Иван Велков / Ivan Velkov
Ретроспективна изложба и монографска публикација / Retrospective exhibition and monograph
Tекст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut pasha hamam, Skopje
2003

 

Издавач: Уметничка галерија – Скопје / Editor: Art Gallery –  Skopje
За издавачот: Златко Теодосиевски / For the editor: Zlatko Teodosievski
Организација на изложбата: Мирјана Талеска / Exhibition organizer: Mirjana Taleska
Изложби и библиографија: Мирјана Талеска / Exhibitions and bibliography: Mirjana Taleska
Хронологија: Викторија Васева Димеска / Chronology: Viktorija Vaseva Dimeska
Соработници: Маја Неделковска, Вана Урошевиќ / Assistant curators: Maja Nedelkovska, Vana Urosevic
Фотографии: Ѓорѓи Тричковски / Photographs: Gorgi Trickovski
Ликовно обликување: Борис Шемов / Layout: Boris Semov

Монографија / Monograph: PDF mk/eng