Select Page

Ивановски Методија Менде
Самостојна изложба

Текст: Љубен Пауноски

 

 

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
10 – 24.05.1989

 

Каталог: PDF mk