Select Page

Значаен научен труд

Осврт (кон публикацијата на Антоние Николовски „Македонските зографи од крајот на XIX и почеток на XX век: Андонов, Зографски и Ванѓеловиќ“, Републички завод за заштита на спомениците на културата, Културно – историско наследство во СР Македонија, XXI, Скопје, 1984)

Автор: Борис Петковски

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 177–178), Скопје
1985

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до публикацијата