Select Page

Знаци / Signs
Самостојна изложба / Solo exhibition
Филип Фидановски / Filip Fidanovski
Текст: Захаринка Алексоска Бачева / Text: Zaharinka Aleksoska Bacheva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
20 мај – 04 јуни 2006 / 20 May – 04 June 2006

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)