Select Page

За научно-истражувачките цели на докторската дисертација: Никола Мартиновски 1903-1973 и методологијата применета за нивното решавање

Осврт

Автор: Борис Петковски

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.38-45), Скопје

1977

 

Осврт: PDF mk