Select Page

За македонската уметност
Публикација (одбрани трудови)

Автор: Борис Петковски

Рецензенти: Цветан Грозданов, Антоние Николовски
Цртеж на корицата: Никола Мартиноски

Издавач: Наша книга, Скопје

1989

 

Автори на дела репродуцирани во публикацијата: Димитар Пандилов Аврамовски, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димо Тодоровски, Димче Коцо, Богољуб Ивковиќ, Борко Лазески, Димитар Кондовски, Петар Мазев, Ордан Петлевски, Спасе Куноски, Ристо Калчевски, Тома Шијак, Родољуб Анастасов, Танас Луловски, Душан Перчинков, Глигор Чемерски, Симон Шемов, Васко Ташковски, Вангел Наумовски, Петар Хаџи Бошков, Јордан и Искра Грабул, Стефан Маневски, Глигор Стефанов, Анета Светиева

Ликовно – графичко обликување: Томислав Филипов

Публикација: PDF mk