Select Page

Заштита, обезбедување услови за чување на музејскиот материјал и негово користење
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988
Автор: Ѓорѓе Миљковиќ

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

 

Текст: PDF mk