Select Page

Зага Малинковска
Самостојна изложба
Текст: Коста Балабанов; цитати: Паскал Гилевски, Богдан Мусовиќ, Ташко Ширилов…

Уметничка галерија, Куманово
10 – 25 септември 1980

 

Каталог: PDF mk

Покана: PDF mk