Select Page

Женското писмо во македонската ликовна уметност
Рецензија кон книгата „Длабоко дишење” од Соња Абаџиева
Автор: не е наведен

Дневник бр.1600
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Рецензија: PDF mk