Select Page

Жарко Јакимовски: Пастели 1980-1988 / Žarko Jakimovski: Pastels 1980-1988
Самостојна изложба / Solo exhibition

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje

Септември – октомври 1988 / September – October 1988

 

Текст: Глигор Чемерски, Викторија Васева Димеска / Text: Gligor Chemerski, Viktorija Vaseva Dimeska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng