Select Page

Етичките и аксиолошките идеи во философската поезија на Павао Вук-Павловиќ
Труд

Автор: Кирил Темков

 

Годишен зборник на Филозофскиот факултет 56 (стр. 75–98)

2003

 

Текст: PDF mk