Select Page

Естетика без духовност е како празна кутиjа вкусни велешки локуми
Интервју со Стефан Шашков
Автор: Мимоза Петревска Георгиева

Објавено на novamakedonija.com.mk
29.06.2016

 

Интервју: PDF mk