Select Page

Еротизмот во современата македонска ликовна уметност
Групна изложба

Текст: Владимир Величковски

Центар за култура и информации, Скопје
1986

 

Учесници: Анастасов Родољуб, Андреевски Сергеј, Анѓушев Пано, Аризанов Илија, Асим Мустафа, Аџиевски Томе, Белогаски Љубомир, Беќаровски Насо, Блајер Иван, Божиновска Сунчица, Боројевиќ Владимир, Бошале Јана, Василев Ниче, Васукев Васук, Велков Иван, Владимирски Томо, Грабулоски Јордан, Дамјановски Божидар, Демниевска Евгенија, Ѓорѓиевски Ванчо, Ефремов Кирил, Зафирова Сузана, Ивановски Карадаре Александар, Игњатовиќ Славољуб, Исаиловски Димче, Јанчевски Трајче, Кастрати Адем, Кирјазовски Васил, Конески Бранко, Корубин Миле, Корубин Рубенс, Коцо Димче, Кочевски Мичо Димитар, Коџоман Вангел, Коџоман Милош, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Крстевски Ѓоко, Куноски Спасе, Лазаревски Зоран, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Мазев Петар, Малиданов Димитар, Манев Димитар, Манев Коле, Манев Свето, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Марковиќ Дарко, Мартиноски Никола, Мијакоски Ристо, Митриќески Боро, Михајлов Делчо, Муратовски Рашко, Настевски Александар, Наумовски Вангел, Несторовски-Кинез Ратко, Николовски Петар, Павлески Владо, Пандилов Аврамовски Димитар, Петлевски Ордан, Петров Ангел, Ристески Александар, Светиева Анета, Серафимовски Томе, Силјановски Симеон, Славковски Крсто, Сотировски Душко, Стефанов Глигор, Стефанов Златко, Стојчевски Димитар, Танчев Динка Костадин, Ташковски Васко, Тодоровски Димо, Унковска Билјана, Филовски Боби Слободан, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Николов Стефан, Чауле Виолета, Чемерски Глигор, Чушков Благој, Шијак Томо

Каталог: PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)>>> Линк до освртот на Небојша Вилиќ