Select Page

Емотивен излив на една творечка енергија
Осврт (кон творештвото на Ванчо Ѓорѓиевски)
Автор: Викторија Васева

 

 

Објавен во Културен живот бр.1/79
Јануари 1979

 

Осврт: PDF mk