Select Page

Експресионистичките тенденции во ликовното творештвото на Борислав Траиковски / Les tendances expressionistes dans l’oeuvre de Borislav Traikovski
Студија / Étude

Автор: Лиљана Христова / Auteur: Liljana Hristova

Објавена во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 81 – 90), Скопје / L’art plastiques № 10/11 (p. 81 – 90), Skopje

1985

 

Студија / Étude (résume): PDF mk/fr