Select Page

Друштво на ликовните уметници од СР Македонија
33 Годишна изложба на ДЛУМ

Музеј на современата уметност, Скопје

01.11 – 25.11.1978

 

 

 

 

Учесници:  Ставре Аврамовски, Томислав Андреевски, Пано Анѓушев, Тане Атанасовски – Гарски, Илија Аризанов, Драгољуб Бежан, Благоја Богески, Јозо Бошковски, Никола Бутров, Васи Василев, Иван Велков, Пецо Видимче, Димитар Гаспаров, Кирил Геговски, Ѓорѓи Даневски, Марија Данова, Максим Димановски, Ѓорѓи Димчевски, Трајче Димчевски, Мирко Дончевски, Петар Дpакулевски, Катја Ефтимова, Сузана Зафирова, Александар Ивановски Карадаре, Методија Ивановски Менде, Жарко Јакимовски, Мице Јанкуловски, Ристо Калчевски, Бранко Конески, Рубенс Корубин, Зоран Костовски, Димитар Кочевски Мичо, Илија Кочовски, Милош Коџоман, Томислав Крмов, Боро Крстевски, Ѓорѓи Крстевски, Павле Кузманоски, Петар Мазев, Коле Манев, Стефан Mаневски, Ѓоко Матевски, Трајко Матевски – Рисимкин, Ристо Мијаковски, Олга Милиќ, Доне Милјановски, Боро Митриќески, Богдан Мусовиќ, Александар Настевски, Вангел Hаумовски, Благоја Николовски, Данчо Ордев, Таки Павловски, Младен Парлиќ, Илија Пенушлиски, Борис Петров, Исени Реџаи, Александар Ристески, Анета Светиева Анастасова, Душко Сотировски, Перо Спировски, Златко Cтефанов, Ранко Струмениковски, Борислав Талевски, Васко Ташковски, Ана Темкова, Борислав Траиковски, Ибољка Фелди, Зафир Хаџи Митров, Виолета Гранка Чауле, Глигор Чемерски, Томо Шијак

 

Каталог: PDF mk

 

>>> Линк до освртот на Соња Абаџиева

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски