Select Page

Доне Милјановски
Самостојна изложба

Текст: Соња Абаџиева Димитрова

Музеј на современата уметност, Скопје
18.11 – 06.12.1982

 

Каталог: PDF mk