Select Page

Доделени наградите „11 Октомври“?
Напис

Автор: не е наведен

 

Објавен во дневниот печат, Скопје
02.10.1970

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)