Select Page

ДЛУМ Цртеж ’81

Групна изложба

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (8 – 27 декември 1981);
Уметничка галерија, Куманово (29 декември 1981 – 12 јануари 1982);
Работнички универзитет „Јосиф Свештарот“, Струмица (16 јануари – 31 јануари 1982);
Дом на културата, Тетово (5 – 17 февруари 1981)

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Анастасов Родољуб, Атанасовски Гарски Тане, Бежан Драгољуб, Блажевски Трајче, Бошковски Т. Јозо, Василев Ниче, Василески Стеван, Веинер Камил, Велков Иван, Гавровски Ангеле, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Гилевски Паскал, Ефремов Кирил, Зафирова Сузана, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Зоран, Јаневски Војко, Јанкулоски Александар Цане, Корубин Рубенс, Костов Васил, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Коџоман Милош, Крстевски Боро, Кузмановски Павле, Лазаревски Зоран, Лембанов Ристо, Луловски Танас, Мазев Петар, Манев Коле, Манев Свето, Маневски Ордан, Мијакоски Ристо, Милјаноски Доне, Павловски Таки, Петров Ангел, Петров Борис, Петровски Моцо Момчило, Попов Александар, Смилков Александар, Струмениковски Ранко, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Унковска Билјана, Филиповски Ацо, Филовски Боби Слободан, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Митров Зафир, Чауле Виолета, Чулаковски Џото Ѓорѓи

Каталог: PDF mk