Select Page

Димо Тодоровски / Dimo Todorovski
Ретроспективна изложба и монографија / Retrospective exhibition and monograph
Предговор: Богдан Мусовиќ / Foreword: Bogdan Musovic

Музеј на современата уметност, Скопје во соработка со Македонската академија на науките и уметностите / Museum of Contemporary art, Skopje in collaboration with Macedonian Academy of Sciences and Arts
Отворање / Opening: 15.10.1980

 

Биографски податоци, изложби и библиографија: Невенка Лазеска /  Biographical data, exhibitions and bibliography: Nevenka Lazeska
Соработник на библиографија: Леандра Петрова / Collaborator on the bibliography: Leandra Petrova
Каталошки податоци: Богдан Мусовиќ, Невенка Лазеска / Catalogue data: Bogdan Musovic, Nevenka Lazeska
Ликовно графичка опрема: Коста Бојаџиевски / Catalogue design: Kosta Bojadzievski
Лектор: Ефтим Манев / Lecture: Eftim Manev
Превод на англиски: Патриша Стефановска / Translated into English by: Patricia Stefanovska
За издавачите: Славко Јаневски, Никола Тодоров, Соња Абаџиева Димитрова / For the Editors: Slavko Janevski, Nikola Todorov, Sonja Abadzieva Dimitrova
Фотографии и слајдови: Марин Димески / Photographs and slides: Marin Dimeski
На корицата: Јама, 1956

Издавачи: Македонска книга и Музеј на современата уметност, Скопје / Published by: Makedonska kniga and Museum of Contemporary art, Skopje

 

Монографија / Monograph: PDF mk/en  (Од архивата на Вилиќ Небојша)

Покана / Invitation: PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Лилјана Неделковска