Select Page

Димитар Солаковски
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Лиљана Христова / Text: Liljana Hristova

Уметничка галерија, Битола / Art Gallery, Bitola
21.12.2003

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)