Select Page

Денови на македонската фотографија
Групна изложба

Организација: Фото сојуз на Македонија; ФКК „Струмица“

Дом на културата „Благој Јанков Мучето“, Струмица
10 октомври 1997

 

Учесници: Алексовски Драги, Ангелковска Тања, Андонов Зоран, Бајрам Ерол, Бајрамов Маџит, Блажевски Нико, Богоевски Димче, Богоевски Кире, Бошкоски Сашо, Бранѓолица Влахо, Брсакоски Роберто, Велков Горанчо, Гавровски Цветан, Глишиќ Радој, Доргут Ристо, Доцевски Душан, Ѓоргиев Стојан, Ѓошев Станојко, Ефтимов Епаминонда, Ефтимов Иван, Зекири Кадри, Зекири Сафит, Змејкоска Македонка, Ислами Сејфула, Јаневска Маја, Јаневски Марјан, Јовановска Марија, Јовановски Владимир, Јуруковска Билјана, Јуруковски Пеце, Кировски Киро, Козаров Илија, Козаров Кире, Луковиќ Владимир, Луковиќ Раде, Малијанска Цанда, Маневски Зоран, Манчев Ацо, Манчев Кире, Митев Горан, Митева Нада, Неделковска Грозданка, Неделчевски Драги, Николов Никола, Николовски Љупчо, Османи Илхан, Павловски Владимир, Пановски Сашо, Поп Стојанов Драган, Поп Стојанова Катерина, Поповски Марјан, Радев Бранко, Рибарска Анета, Рудиќ Боро, Спасов Киро, Стоиловски Миле, Стојковски Зоран, Тасев Игор, Тодорова Елена, Трајков Стефан, Трифунов Панде, Узунов Зоран, Узунова Верица, Хасаноски Сафет, Ценев Сашко, Чатмов Александар, Чатмов Трајче

Каталог: PDF mk