Select Page

Деновиве во куќата на Шкаперда во Скопје: Откриена фреска на Никола Мартиноски
Напис
Автор: С(офија) Ѓуроска; изјава: Јован Петров

Објавен во Нова Македонија, Скопје
14.06.1979

 

Напис: PDF mk