Select Page

Денес 1953 – 1983
Монографија
Автори на дела застапени во публикацијата: Божин Барутовски, Љубомир Белогаски, Славко Брезовски, Јордан Грабул, Димитар Кондовски, Јанко Константинов, Боро Крстевски, Борко Лазески, Ристо Лозаноски, Димче Протуѓер, Шеќерински Ристо

Издавач: Уметничка галерија Скопје
Година: 1983

 

Одбор за одбележување на 30 – годишнината од формирањето на ликовната група „Денес”: Соња Абаџиева Димитрова, Драгутин Аврамовски – Гуте, Милчо Балевски, Петре Богданов – Кочко, Милан Ѓурчинов, Борис Вишински, Блаже Конески, Тодорка Кондовска – Зафировска, Предраг Кушевски, Борко Лазески, Владо Малески, Боро Митриќески, Киро Муратовски, Властимир Николовски, Борис Петковски

Редакциски одбор: Милан Ѓурчинов, Борис Вишински, Борис Петковски, Невенка Лазеска, Борко Лазески, Димитар Кондовски, Димче Протуѓер, Вера Даниловиќ

Текстови: Димче Протуѓер, Владо Малески, Милан Ѓурчинов, Борис Петковски, Борко Лазески, Славко Брезовски, Миќа Поповиќ, Димче Коцо, Киро Хаџи Василев, Лазар Личеноски, Здравко Блажиќ, Добрила Стојанова, Димитар Кондовски, Соња Абаџиева Димитрова

Одговорен уредник: Боро Митриќески
Каталошки дел: Невенка Лазеска, Менка Карапашевска, Коста Мартиновски
Превод: Невенка Лазеска
Ликовно обликување: Димитар Кондовски

Монографија: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)