Select Page

Делчо Михалов: карикатури – донација на семејството Михајлови / Delcho Mihajlov: Caricatures – donation from family Mihajlovi
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Захаринка Алексоска Бачева / Text: Zaharinka Aleksoska Bacheva

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art, Skopje

Декември 2016 / December 2016

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng