Select Page

Дела на хартија / Works on paper
Самостојна изложба / Solo exhibition

Петар Хаџи Бошков / Petar Hadzi Boshkov

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art, Skopje

20 јуни – 1 август 2017 / 20 June – 1 August 2017

 

Текст: Зоран Петровски, Лилјана Неделковска, Лазо Плавевски / Text: Zoran Petrovski, Ljiljana Nedelkovska, Lazo Plavevski

Публикација / Publication: PDF mk/eng