Select Page

Да му се врати сензибилитетот на градот

Интервју со Минас Бакалчев и Митко Хаџи Пуља

Разговарале: Филип Јовановски и Дејан Ивановски

 

Објавен во Форум Плус, Скопје

24.11.2006

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)