Select Page

Графиката е моето огледало: Ладислав Цветковски, истражувач и автор на компјутерската графика
Интервју (по повод неговата самостојна изложба во Музејот на град Скопје)
Разговарала: Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk
31.05.2004

 

PDF mk