Select Page

Големата љубов кон скулпторството
Интервју со Боро Митриќески
Автор: Милева Лазова

Македонско сонце бр. 567, стр. 44-45, Скопје
13 мај 2005

 

Интервју: PDF mk