Select Page

ГОДИШНА ПРОГРАМА за остварување на националниот интерес во културата во 2017 година

Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2017 година и проекти поддржани  на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2017 година

Министерство за култура на Р.М.
Јануари 2017

 

Визуелни уметности, архитектура и дизајн: PDF mk

Меѓународна билатерална соработка: PDF mk

Меѓународна мултилатерална соработка, соработка со унеско: PDF mk

Центри за култура во странство: PDF mk

Инвестиционо одржување и набавка на опрема за установите: PDF mk

Европски интеграции: PDF mk