Select Page

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2016 година
(Проекти кои се содржани во годишните програми на националните установи за 2016 година и проекти поддржани на годишните конкурси по одделни области и активности од културата за 2016 година)

 

Министерство за култура на Р.М.

Јануари 2016

 

Програма: PDF mk