Select Page

Годишна изложба ДЛУБ

Групна изложба

 

 

Уметничка галерија, Битола [декември 2002];

Дом на културата, Прилеп [февруари 2003(?)]

 

Учесници: Апчевски Стојан, Асим Мустафа, Гегоски Кирил, Кацујани Димитрије, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крстески Мирослав Миро, Кузмановски Павле, Лазаревска Оливера, Малбашиќ Марјан, Манев Свето, Манева Татјана, Миноски Илија, Младеноски Владимир, Најденовски Драган, Наумовска Касиопеја, Петковиќ Неда, Петровски Панде, Поповски Александар, Саздовска Лидија, Солаковска Љубица, Солаковски Димитар, Хаџи Антоновски Коста

Каталог: PDF mk