Select Page

Втората општа изложба на македонските художници
Критички осврт
Димитар Митрев

Нов ден, ноември-декември 1946 година
Реобјавен во Огледало, јануари 2011, стр.7

 

Осврт:  PDF mk