Select Page

Во сите правци има добри и лоши слики

Интервју со Томо Владимирски

Разговаала К(сенија) Гавриш

Објавено во Нова Накедонија, Скопје
11.09.1960

 

Интервју: PDF mk

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)>>> Линк до изложбата