Select Page

Во потрага по сопствен идентитет: Преглед на ликовната сцена во 2004 година
Осврт
Автор: не е наведен
Објавен во Дневник бр.2649, Скопје
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Осврт: PDF mk