Select Page

Во ателјето на Илија Пенушлиски: Слободата е прашање на личен избор
Интервју со Илија Пенушлиски
Автор: Гоце Ристовски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.11.1997

 

Интервју: PDF mk