Select Page

Волфганг Тилманс / Wolfgang Tillmans
Самостојна изложба (дел од „Љубов е љубов” недела) / Solo exhibition (part of “Love is Love Week”)
Организација: МАССО / Organisation: MASSO
Текст: Јане Чаловски / Text: Yane Calovski

press to exit project space, Скопје / press to exit project space, Skopje
11 – 31.10.2005

 

Каталог и програма / Catalogue & programme: PDF mk/eng

Mапа на изложени дела / Map of the exhibited works: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)