Select Page

Вељо Ташовски: живот и творештво / Veljo Tashovski: the life and the creative work
Монографија / Monograph
Текстови: Владимир Величковски, Милан Бешлиќ / Text: Vladimir Velickovski, Milan Beslic

НУ Национална галерија на Македонија – Даут пашин амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Daut Pasha Hamam, Skopje
Отворање / Opening: 01.06.2017

 

Промотори: Милан Бешлиќ, Костадин Танчев Динка / Promoters: Milan Beslic, Kostadin Tanchev Dinka

Монографија / Monograph [52.8 MB]: PDF mk/en

Покана: JPG mk