Select Page

Вечното враќање 2 / The Eternal Recurrence 2
Самостојна изложба / Solo exhibition

Лилјана Ѓузелова / Liljana Gjuzelova
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Март 2001 / March 2001

 

 

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)