Select Page

Вечниот пат кон совршенството / Eternal road towards perfection
Самостојна изложба / Solo exhibition
Маријана Шијакоска / Marijana Shijakoska

Национална галерија на Македонија –  Мала станица, Скопје / National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
24 април 2012 / 24 April 2012

 

Текст: Маја Крстевска / Text: Maja Krstevska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng