Select Page

Венеција виа МКЦ / Венеция виа МКЦ
Групна изложба
Кураторка: Соња Абаџиева

Организација на изложбата: Културно-Информативен Центар на Р. Македонија во Софија и Младински културен центар – Скопје

Место: Галерија „Средец“, Софија
Отворање: 30 октомври 2009, 18.00 ч.

 

Учесници: Томе Аџиевски, Жанета Вангели, Искра Димитрова, Ѓорѓе Јовановиќ, Антони Мазневски, Благоја Маневски, Петре Николоски, Анета Светиева, Глигор Стефанов, Никола Узуновски, Вана Урошевиќ, Јован Шумковски /
Participants: Tome Adzievski, Zaneta Vangeli, Iskra Dimitrova, Gjorgje Jovanovik, Antoni Maznevski, Blagoja Manevski, Petre Nikoloski, Aneta Svetieva, Gligor Stefanov, Nikola Uzunovski, Vana Uroshevic, Jovan Shumkovski

Изложбата ја отворија: Димитар Дерелиев (зам.министерот за култура на Р. Бугарија) и Борис Момироски (директор на МКЦ – Скопје)

Покана: JPG bg/mk