Select Page

Величественоста на борбата
Рецензија (за фреската на Борко Лазески, Комплекс банки, Скопје)

Автор: Владимир Величковски

Објавена во Нова Македонија, Скопје
08.04.1976

 

Рецензија: PDF mk