Select Page

Бродот на Моцарт / Mozart’s Boat
Самостојна изложба / Solo exhibiton
Антони Мазневски / Antoni Maznevski
Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
15.10.2004 – 05.11.2004

 

Каталог / Catalog: PDF mkeng