Select Page

Борис Николоски / Boris Nikoloski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Слободанка Парлиќ Баришиќ / Text: Slobodanka Parlic Barisic

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

10.09 – 30.09.1975

 

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng